Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie wychowawcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2017 poz. 1257 późn.zm.) wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach, którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, KOMU PRZYSŁUGUJE

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

• jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

• przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego

w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r.

 o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP,

• posiadający kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

UWAGA!

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo

 w pieczy zastępczej,

• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od dochodów rodziny. Na pierwsze i//lub jedyne dziecko świadczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł netto na miesiąc.

UWAGA!

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną. Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od  01października 2017r. do 30 września 2018 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2016r. Kolejny okres zasiłkowy będzie trwał od 01października 2018r. do 30 września 2019r., a dochód rodziny ustalany będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2017r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy są wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

 

 

W przypadku składania wniosku  na pierwsze dziecko do wniosku dołącza się:

• oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

• oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

• dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,

• w przypadku rolników – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie składa się przypadku, gdy dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Pierwszy okres, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego trwał od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r.

Drugi okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął  się 1 października 2017r. i trwa do 30 września 2018r.

Kolejny okres zasilkowy rozpoczyna się od 1 października 2018r. i będzie trwał do 30 września 2019r.

OSOBY PRACUJĄCE LUB RODZINY MIESZKAJĄCE ZA GRANICĄ CZY MOGĄ POBIERAĆ ŚWIADCZENIE?

Świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z ustawą rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie wojewodę. Wojewoda zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

PRACA  ZAGRANICĄ

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami wojewodzie  w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu uniknięcie sytuacji pobierania  przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

JAKI DOCHÓD BĘDZIE BRANY POD UWAGĘ?

Obecny okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 1 października 2017r. i kończy się dnia 30 września 2018r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na ten okres zasiłkowy, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016. Natomiast w okresie zasiłkowym od 1 października 2017r. do 30 września 2018r. podstawą ustalenia prawa do tego świadczenia są dochody osiągnięte z roku kalendarzowego 2017 z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Jeżeli sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to  w przypadkach określonych w ustawie, dochodu utraconego nie uwzględnia się. Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego, np. nie uzyskiwanego z powodu rozwiązania umowy o pracę.

Ważne! Obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Czy od dochodu można odliczyć alimenty płacone na dziecko?

Tak. Kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób (tj. osób spoza rodziny) są odliczane od dochodu.

Jakich świadczeń nie wlicza się przy ustalaniu dochodu?

Przy ustalaniu dochodu nie wlicza się m.in. świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego), świadczeń z pomocy społecznej oraz wszelkich innych środków, których nie obejmuje definicja dochodu zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Natomiast wliczamy do dochodu rodziny następujące świadczenia przy ustalaniu prawa do  świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko: świadczenie rodzicielskie, otrzymywane alimenty oraz stypendia socjalne.

 

OKRES PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA I  KIEDY WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wnioski na kolejny (nowy) okres można składać od 1 sierpnia danego roku.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku złożenia wniosku na trwający okres zasiłkowy, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc w sposób wskazany we wniosku na bieżąco.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

 

STATUS RODZINY

(SAMOTNI RODZICE, RODZINY PATCHWORKOWE, ROZWÓD, ADOPCJA, PIECZA ZASTĘPCZA)

·         Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. 

·         Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.

·         W przypadku rodziców, którzy się rozwodzą świadczenie przysługiwać będzie temu  z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

·         W przypadku dzieci adoptowanych świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Uwaga !

Świadczenie nie przysługuje na dziecko znajdujące się  w tzw. pieczy zastępczej.

Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo–wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

WYDATKOWANIE ŚWIADCZENIA

 W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Jeśli coś będzie nie tak, pracownik organu wypłacającego świadczenie, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka  w żłobku, przedszkolu itp.). 

W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego nastąpi odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Otyńska 16-09-2016 11:52:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Śledź 16-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Śledź 14-06-2018 09:03:43