Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut GOPS

 

UCHWAŁA Nr XX/117/2012

Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h, art.40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała

 

§ 3.

 

Traci moc Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale uchwalony uchwałą
Nr XIX/126/04 Rady Gminy w Koczale z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

MARIUSZ PATEJUK

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XX/117/2012

Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2012 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

* 1.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

 2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Koczała.

 3. Ośrodek ma siedzibę w Koczale przy ul. Zielonej 2.

 4. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Koczała.

ROZDZIAŁ II

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

* 2.

 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:
  a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

e) uchwały nr XII/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Koczale z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale,

f) niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III

CEL, ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA

* 3.

 1. Celem działania Ośrodka jest:
  a) umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,

b) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb oraz umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

c) zapobieganie trudnym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

* 4.

 1. Zakres działania Ośrodka określają:
  a) ustawy i akty wykonawcze do ustaw,

b) uchwały Rady Gminy Koczała oraz zarządzenia Wójta Gminy Koczała i zawarte porozumienia.

 1. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w ust. 1.

* 5.

 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
  a) realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej,

b) realizacja rządowych programów z zakresu pomocy społecznej.

 1. Ośrodek realizuje także inne zadania wynikające z przepisów prawa lub upoważnień i porozumień, a w szczególności:
  a) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

c) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

d) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

e) prowadzenie obsługi organizacyjno- technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,

f) realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 1. Ośrodek realizując statutowe zadania współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

* 6.

 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Koczała,

 3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt.

 4. Do zakresu działania Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
  a) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

b) organizowanie pracy Ośrodka,

c) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej,

d) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy w granicach upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Wójta Gminy,

e) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku zgodnie z przepisami prawa pracy,

f) składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

g) współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

 1. Kierownik działa jednoosobowo we wszystkich sprawach związanych z kompetencjami Ośrodka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

* 7.

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań dla poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika i wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy.

 2. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy prawa pracy oraz przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i przepisy w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ V

GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA OŚRODKA

* 8.

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy Koczała i prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków przydzielonych:
  a) przez Wojewodę poprzez budżet gminy - na realizację zadań zleconych ustawowo gminie,

b) z budżetu gminy - na realizację zadań własnych gminy,

c) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

 1. Fundusze na cele pomocy społecznej mogą być tworzone także z darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych,

 2. Koszty utrzymania Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników pokrywane są z budżetu gminy.

 3. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych Ośrodka.

 4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Kierownik i w zakresie mu powierzonym - Główny księgowy.

* 9.

 1. Mienie Ośrodka jest własnością komunalną, do której stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

 2. Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte jego wykorzystanie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* 10.

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

Przewodniczący Rady

MARIUSZ PATEJUK

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Otyńska 11-02-2015 13:19:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Otyńska 11-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Śledź 27-04-2017 14:24:17