Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Nowy okres świadczeniowy 2018/2019 w GOPS Koczale

Składanie wniosków o zasiłek rodzinny, 500+, 300+ oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

      

 

Od 1 sierpnia 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale przy ul. Zielonej 2, rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze /500+/ , świadczenie z Programu „Dobry Start” oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze /500+/ oraz świadczenie alimentacyjne w sierpniu br., to wydamy decyzję i wypłacimy środki finansowe do 31 października br., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br. Natomiast w przypadku świadczenia z Programu „Dobry Start” wydamy Państwu informację o przyznaniu świadczenia i wypłacimy środki finansowe do 30 września br.

Aby zapewnić ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie wychowawcze /500+/ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października br., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br.

Składane wnioski powinny być wypełnione i kompletne – z załącznikami. Prosimy o zwrócenie uwagi czy podany numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć świadczenia jest poprawny. Jednocześnie prosimy o wpisywanie aktualnego numeru telefonu, gdyż ułatwi nam to kontakt w sprawie odbioru decyzji administracyjnych.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków, która umożliwia wysłanie go z dowolnego miejsca. Elektroniczne składanie wniosków za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany, daje Państwu komfort ubiegania się o świadczenia, a przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić Państwa czas.

Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2017/2018, świadczenie wychowawcze /500+/ oraz świadczenie alimentacyjne macie Państwo przyznane do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.

 

UWAGA! NA CO MUSISZ ZWRÓCIĆ UWAGĘ UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ

 

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – wprowadzone zostały ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Ważne: Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. drugie z rodziców dziecka nie żyje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
  6. Regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązują przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które mają zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku (opisane regulacje w tym zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

  1. Ustalanie dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowa definicja dochodu zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zgodnie z jej brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie jest już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

  1. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę

Ważne: Tak jak w poprzednim okresie zasiłkowym odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

  1. Wzory wniosków

Ważne: Od 1 sierpnia 2017r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenie rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie są już określone w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: http://www.koczala.naszops.pl

Wszystkich informacji dotyczących nowego okresu świadczeniowego udzielamy pod numerem tel. 59 857 44 30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Śledź 18-06-2018 14:50:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Śledź 18-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Śledź 18-06-2018 15:01:30